Структура центрального апарату

Відділ експлуатації водогосподарських систем
начальник відділу - Юр Надія Ільківна контактний номер 275-10-28, електрона адреса
buvrzbts@gmail.com
Основні завдання :
- Організація, разом  з підвідомчими управліннями водного господарства, єдиної технічної політики щодо  експлуатації міжгосподарської меліоративної мережі, протипаводкових споруд,   у відповідності з діючими інструкціями, правилами та положеннями.
- Формування, на підставі даних підвідомчих організацій, планів оглядових та ремонтних робіт на міжгосподарській меліоративній мережі, протипаводкових гідротехнічних  спорудах, виробничих та адміністративних будівлях.
- Забезпечення та координація робіт підвідомчих управлінь водного господарства при виконанні  заходів, направлених на покращення технічного стану міжгосподарської меліоративної мережі, протипаводкових гідротехнічних споруд, виробничих та адмінбудівель.
- Координація проведення інвентаризації та паспортизації  державних водогосподарських систем та протипаводкових споруд.
- Вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду по експлуатації водогосподарських систем та впровадження передових методів праці по цьому напрямку.
- Подання державної, відомчої звітності по компетенції.
- Організація, разом з підвідомчими управліннями водного господарства,  робіт по забезпеченню надходжень від надання  платних послуг.

Відділ водних об'єктів
начальник відділу - Свідерко Інна Богданівна, контактний номер 275-10-28, електрона адреса buvrzbts@gmail.com
Основні завдання :
- Реалізує державне управління в галузі використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів.
- Приймає участь у внесенні пропозицій Держводагентству, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань управління, використання, відтворення поверхневих водних ресурсів.
- Приймає участь у координації виконання державних та регіональних програм з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.
- Впровадження при взаємодії з БУВРами басейнового принципу управління у сфері використання, охорони та відтворення водних ресурсів.
- Вирішення інших питань у галузі управління за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.

Відділ техногенно-екологічної безпеки
начальник відділу - Дідич Ірена Богданівна, контактний номер 275-10-28 або 260-28-82, електрона адреса buvrzbts@gmail.com
Основні завдання :
-Організація та координація діяльності підвідомчих управлінь облводресурсів з питань функціонування відомчої системи, запобігання та реагування при надзвичайних ситуаціях і гідродинамічних аваріях.
-Участь у розробці заходів щодо мінімізації наслідків від шкідливої дії вод у період проходження повені і паводків на території області.
-Здійснення, у межах компетенції відділу, аналізу виконання заходів, пов’язаних з пропуском повеней, паводків на водогосподарських об’єктах, запобіганням виникнення та ліквідації аварій і катастроф природного та техногенного характеру.
-Інформаційне забезпечення Кризового центру Держводагентства та басейнових управлінь водних ресурсів матеріалами стосовно гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки на водних об’єктах Львівської області.

Відділ використання водних ресурсів та моніторингу вод
начальник відділу - Чайка Марина Олександрівна, контактний номер 275-10-28 або 275-32-24, електрона адреса lvivodgosp@ukr.net
Основні завдання :
- Реалізувати вимоги Водного кодексу України щодо ведення державного обліку водокористування на підприємствах, в організаціях, що охоплені державним обліком з водокористування у Львівській області з метою систематизації даних про збір та використання води, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин у водні об’єкти, або передачу їх у каналізацію інших підприємств, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, наявність діючих систем очищення, сплату водокористувачами-платниками збору до державного бюджету за спеціальне використання водних ресурсів.
- Охоплювати державним обліком нових водокористувачів згідно вимог відповідних критеріїв, вказаних в Інструкції щодо заповнення форми 2- ТП (водгосп).
- Вести активну роботу, направлену на своєчасну і в повному обсязі сплату до бюджету водокористувачами області збору за спеціальне використання водних ресурсів.
- Вести моніторинг використання водних ресурсів, поповнювати банк даних для багатоцільового колективного використання з допомогою єдиної комп’ютерної мережі за програмою WINGOSVOD, результати звітності своєчасно в установлені терміни передавати в Держводагентство України.
- Контролювати своєчасне і в повному обсязі надходження даних моніторингу якості поверхневих вод від Львівської ЛГМЕ у Держводагенство України, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування , Західно-Бузьке БУВР, Дністровсько-Прутське БУВР.
- Вивчати потреби галузей економіки і населення у воді, розглядати і погоджувати матеріали клопотання на отримання дозволу на спеціальне водокористування, давати оцінку сучасному стану використання водних ресурсів.
- Приймати участь у міжнародній співпраці в галузі використання та відтворення водних ресурсів.

Технічний відділ
начальник відділу - Антонюк Олександр Олексійович, контактний номер 275-10-28, електрона адреса buvrzbts@gmail.com
Основні завдання :
- Контроль за організацією виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, інших водогосподарських об’єктів, та державної цільової соціальної програми першочергового забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою.
- Сприяння діяльності проектної групи управління.
- Забезпечення збору необхідних технічних умов для проектування об’єктів водогосподарського будівництва, отримання необхідних погоджень виготовленої проектно-кошторисної документації, отримання позитивних експортних висновків на виготовлену проектно-кошторисну документацію, контроль за дотриманням будівельних норм і правил, державних стандартів, інструкцій при проектуванні.

Відділ механізації та енергозбереження
начальник відділу - Манько Василь Дмитрович, контактний номер 275-10-28, електрона адреса buvrzbts@gmail.com
Основні завдання :
- Методичне керівництво і контроль за діяльністю служб механіка та енергетика підвідомчих організацій по забезпеченню правильної експлуатації і утримання машин, механізмів, засобів малої механізації, насосно – силового і енергетичного обладнання насосних станцій в технічно справному стані.
-  Забезпечити виробництво електроенергією, газом, водою та іншими видами енергії, контроль за раціональними витратами енергетичних ресурсів, дотримання режиму енергозбереження та економії.
- Сприяння розвитку раціоналізації, винахідництва, впровадження прогресивних методів праці в підвідомчих організаціях.
- Впровадження нових механізмів та модернізацію тих, які були в експлуатації.
- Ведення обліку виконання механізованих робіт та обліку роботи ефективного використання техніки і механізмів в розрізі підвідомчих організацій, плани ремонтів, графіки ППР машин, механізмів і технологічного та енергетичного обладнання по підвідомчих організаціях та апарату управління облводресурсів.
- Організація технічно – правильної експлуатації і своєчасного ремонту автотранспорту, енергетичного устаткування та систем телефонного зв’язку по апарату управління.
- Заявки на обладнання, машини, механізми, матеріали і запчастини по АУП та підвідомчих організаціях. Звіти. 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Головний бухгалтер - Ткач Микола Миколайович, контактний номер 275-10-28, електрона адреса buvrzbts@gmail.com
Основні завдання :
- Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Львівського облводресурсів та складання звітності.
- Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформацій про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними/нематеріальними ресурсами.
- Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерського обліку та звітності.
- Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних/нематеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
- Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
- Методичне керівництво і контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку та звітності, складання фінансової та бюджетної звітності підпорядкованих водогосподарських операцій.

Відділ економіки
начальник відділу - Нещадим Серній Віталійович, контактний номер 275-10-28, електрона адреса buvrzbts@gmail.com
Основні завдання :
- Організація, методичне керівництво та постійне вдосконалення планово-економічної роботи, здійснення аналізу і контролю за діяльністю підвідомчих організацій та дотриманням вимог законодавства з планово-економічних питань.
- Організація роботи по складанню кошторисів доходів і видатків, планів асигнувань, проведення розподілу коштів відповідно до затверджених кошторисів.
- Складання єдиного штатного розпису в розрізі організацій Львівського облводресурсів, контроль за правильністю встановлення посадових окладів, правильністю витрачання фонду заробітної плати, дотриманням штатної  дисципліни.

Відділ управління персоналом, контролю та взаємодії із засобами масової інформації
начальник відділу - Свізінська Оксана Романівна контактний номер 275-10-28, електрона адреса buvrzbts@gmail.com
Основні завдання :
- Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.
- Задоволення потреб у кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання.
- Прогнозування розвитку персоналу, заохочення до службової кар’єри, забезпечення іх навчання.
- Документальне оформлення трудових відносин.
- Забезпечення діяльності працівників, які виконують кадрову роботу в представництвах, надання їм методичної допомоги.
-  Документаційне забезпечення діяльності управління.
- Організація діловодства в управлінні.
- Ведення архівної справи в управлінні.
- Розгляд пропозицій, заяв і скарг, одержаних поштою та на особистому прийомі, організація прийому відвідувачів, інформування керівництва управління про стан роботи із зверненнями громадян.
- Аналіз звернень громадян, вивчення причин, що породжують скарги, реагування на факти порушень законності, тяганини і бюрократизму.
- Здійснення контролю за виконанням відділами управління, підвідомчими організаціями документів, доручень щодо вирішення питань, які порушувались громадянами усно та письмово.
- Висвітлення в засобах масової інформації діяльності управління.

Проектна група
начальник проектної групи - Гордич Віктор Михайлович контактний номер 275-10-28, електрона адреса buvrzbts@gmail.com
Основні завдання :
- Розробка проектно-кошторисної документації. Здійснює організацію розроблення проектно-кошторисної документації водогосподарських об’єктів. Виконує інженерні, гідрогеологічні, проектні та топографо-геодезичні роботи, розробляє проектно-кошторисну документацію на будівництво та реконструкцію об’єктів зрошувальних і осушувальних систем, берегоукріплювальних, русло-регулюючих, протиповіневих, протиерозійних та інших гідротехнічних споруд, на будівництво ставків, на виконання культуртехнічних, планувальних та інших робіт, проекти організації будівництва та виконання робіт.
- Проводить авторський нагляд за будівництвом, яке виконується по розробленим проектам, введенням в дію і освоєнням проектних потужностей.
- Забезпечує використання найновіших досягнень науки і техніки, найбільш доцільних і економічних рішень, якість проектно-кошторисної документації.
- Впровадження в проекти заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці, скорочення витрат матеріальних ресурсів, зниження вартості об’єктів при зростанні їх ефективності.
- Збір необхідних даних для укладання договорів, в тому числі обгрунту вання договірної ціни.

 

   

Copyright БУВР Західного Бугу та Сяну, 2019